Regulamin uczestnictwa w XI Forum Promocji Turystycznej 12 października 2022, Radom

 

§1. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady zgłaszania i uczestnictwa w konferencji XI Forum Promocji Turystycznej 12 października 2022, Radom

2. Definicje

  • Konferencja – XI Forum Promocji Turystycznej, które odbędzie się w dniu  12 października 2022, Radomiu
  • Organizator – TOUR HUB Sp. z o.o. , NIP 701-094-43-21, Wspólna 63B lok. 2, 00-687 Warszawa.
  • System Rejestracji (zwany dalej Systemem) – umożliwiający obsługę system procesu rejestracji uczestników na Konferencję umieszczony na stronie https://www.forumpromocjiturystycznej.pl.
  • Użytkownik – każda osoba wykorzystująca System do dokonania rejestracji na Konferencję.
  • Uczestnik – osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które za pomocą Systemu prawidłowo zarejestrowały się na Konferencję i dokonały stosownej opłaty konferencyjnej do dnia 9 kwietnia 2019 roku. Osoba dokonująca zgłoszenia oświadcza poprzez dokonanie zgłoszenia, że jest upoważniona do reprezentowania wskazanego przez siebie podmiotu.
  • Zawarcie umowy – chwila, w której Organizator dostarczył Uczestnikowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie, że zgłoszenie zostało przyjęte i opłata konferencyjna wpłynęła na konto organizatora.

3. Informacje dodatkowe

  • Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem https://www.forumpromocjiturystycznej.pl
  • Zakres działania Systemu obejmuje usługę polegającą na przechowywaniu w bazie danych rejestracji Użytkownika, a także obsłudze tej rejestracji przez Organizatora i podmioty obsługujące Konferencję na zlecenie organizatora.
  • Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu nie odbiegają od wymagań technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Użytkownik musi posiadać komputer z dostępem do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie jej zasobów.
  • Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

§2. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji

1. Rejestracja uczestnictwa trwa do wyczerpania puli, ale nie dłużej niż do 12 października 2022

2. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji odbywa się on-line za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem https://www.forumpromocjiturystycznej.pl/kup-bilet/

3. Uczestnictwo w Konferencji jest odpłatne.

4. W celu poprawnej rejestracji w Systemie Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić wszystkie pola formularza.

5. Użytkownik gwarantuje, że wszystkie dane przekazane do rejestracji są prawidłowe.

6. Aby ukończyć rejestrację, Uczestnik musi złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z i akceptacji treści niniejszego Regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją Umowy.

7. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość o otrzymaniu zgłoszenia przez Organizatora.

8. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dokonanie wpłaty na konto Organizatora konferencji poprzez dostępne podczas procesu rejestracji narzędzia płatności online.

9. Po otrzymaniu przelewu z opłatą konferencyjną Organizator prześle do Uczestnika potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na konferencję.

§ 3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

1. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować przebieg Konferencji dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatora i innych osób przez niego wskazanych. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez Organizatora i podmioty z nim powiązane wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

2. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Konferencji mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Konferencji lub innej przez niego zarządzanej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora z tytułu wykorzystywania ich wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie.

§ 4. Organizacja Konferencji

1. Organizator konferencji zapewnia niezbędne do realizacji konferencji zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe.

2. Organizator konferencji nie pokrywa kosztów dojazdu Uczestników konferencji do miejsca konferencji i zakwaterowania.

3. Organizator konferencji zastrzega sobie prawo odwołania konferencji w planowanym terminie.

4. Organizator konferencji zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca konferencji. W takim przypadku Organizator konferencji poinformuje Uczestników konferencji niezwłocznie o innym miejscu konferencji.

5. Organizator konferencji zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu konferencji

6. Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej Organizatora forumpromocjiturystycznej.pl.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszenia udziału w Konferencji zebrane przez Organizatora przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora i mogą być przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, w związku z realizacją usług w ramach Forum Promocji Turystycznej zgodnie z polityką prywatności (https://www.forumpromocjiturystycznej.pl/polityka-prywatnosci/).

4. Uczestnik Konferencji ma prawo do wglądu, poprawiania i żądania usunięcia swoich danych osobowych, może też w każdym czasie wycofać zgodę na ich przetwarzanie.

5. Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia z powodu braku miejsc.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany prelegentów oraz/lub programu konferencji.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych kontaktowych podanych podczas rejestracji na Spotkaniu celem powiadamiania uczestników Spotkania o zmianach programu Konferencji, regulaminu oraz w celach informacyjnych i promocyjnych.

8. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Organizatora za pośrednictwem Systemu mogą być składane w formie elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Organizatora: redakcja@waszaturystyka.pl. Aby ułatwić proces rozpatrywania ew. reklamacji, Organizator prosi o zawarcie w zgłoszeniu reklamacyjnym: danych identyfikujących Uczestnika, oznaczenia Umowy, której dotyczy reklamacja, przyczyny reklamacji, daty zdarzenia reklamacyjnego, opis zdarzenia oraz oczekiwanego przez Uczestnika sposobu rozpatrzenia reklamacji. Organizator ustosunkuje się w terminie 30 dni do złożonej reklamacji i drogą elektroniczną powiadomi Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji i dalszych działaniach. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem: redakcja@waszaturystyka.pl.

9. Uczestnik ma prawo w ciągu 14 dni odstąpić od zawartej z Organizatorem umowy, pod warunkiem, że nie nastąpiła jeszcze realizacja usługi. Aby odstąpić od umowy, należy wysłać skontaktować się z Organizatorem drogą elektroniczną: redakcja@waszaturystyka.pl.

10. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie szkody na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.

11.Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik narusza zapisy Regulaminu Konferencji, Organizator uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Konferencji i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Konferencji lub terenu obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.

12.Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

13.Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane w drodze porozumienia , a w wypadku braku przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.