Ogólny Regulamin uczestnictwa w wydarzeniu Forum Promocji Turystycznej

 

§ 1. Postanowienia Ogólne

 • Niniejszy regulamin określa zasady zgłaszania i uczestnictwa w konferencji Forum Promocji Turystycznej, której termin każdorazowo jest ogłaszany na dedykowanej stronie internetowej: https://forumpromocjiturystycznej.pl/ oraz w portalu WaszaTurystyka.pl 

 2. Definicje

 • Konferencja –  Forum Promocji Turystycznej.
 • Organizator – TOUR HUB Sp. z o.o. , NIP 701-094-43-21, Wspólna 63B lok. 2, 00-687 Warszawa.
 • System Rejestracji (zwany dalej Systemem) – umożliwiający obsługę system procesu rejestracji uczestników na Konferencję umieszczony na stronie https://www.forumpromocjiturystycznej.pl.
 • Użytkownik – każda osoba wykorzystująca System do dokonania rejestracji na Konferencję.
 • Uczestnik – osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które za pomocą Systemu prawidłowo zarejestrowały się na Konferencję i dokonały stosownej opłaty konferencyjnej najpóźniej do dnia rozpoczęcia Konferencji. Osoba dokonująca zgłoszenia oświadcza poprzez dokonanie zgłoszenia, że jest upoważniona do reprezentowania wskazanego przez siebie podmiotu.
 • Zawarcie umowy – chwila, w której Organizator dostarczył Uczestnikowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie, że zgłoszenie zostało przyjęte i opłata konferencyjna wpłynęła na konto organizatora.

3. Informacje dodatkowe

 • Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem https://www.forumpromocjiturystycznej.pl
 • Zakres działania Systemu obejmuje usługę polegającą na przechowywaniu w bazie danych rejestracji Użytkownika, a także obsłudze tej rejestracji przez Organizatora i podmioty obsługujące Konferencję na zlecenie organizatora.
 • Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu nie odbiegają od wymagań technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Użytkownik musi posiadać komputer z dostępem do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie jej zasobów.
 • Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

§ 2. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji

 1. Rejestracja uczestnictwa trwa do wyczerpania puli, ale nie dłużej niż do dnia rozpoczęcia Konferencji.
 2. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji odbywa się on-line za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem https://www.forumpromocjiturystycznej.pl/kup-bilet/
 3. Uczestnictwo w Konferencji jest odpłatne.
 4. W celu poprawnej rejestracji w Systemie Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić wszystkie pola formularza.
 5. Użytkownik gwarantuje, że wszystkie dane przekazane do rejestracji są prawidłowe.
 6. Aby ukończyć rejestrację, Uczestnik musi złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z i akceptacji treści niniejszego Regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją niniejszej Umowy.
 7. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość o otrzymaniu zgłoszenia przez Organizatora.
 8. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dokonanie wpłaty na konto Organizatora konferencji poprzez dostępne podczas procesu rejestracji narzędzia płatności online lub przesłaną fakturę pro-forma.
 9. Po otrzymaniu przelewu z opłatą konferencyjną Organizator prześle do Uczestnika potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na konferencję.

§ 3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować przebieg Konferencji dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatora i innych osób przez niego wskazanych. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez Organizatora i podmioty z nim powiązane wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 2. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Konferencji mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Konferencji lub innej przez niego zarządzanej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora z tytułu wykorzystywania ich wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie.

§ 4. Organizacja Konferencji

 1. Organizator konferencji zapewnia niezbędne do realizacji konferencji zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe.
 2. Organizator konferencji nie pokrywa kosztów dojazdu Uczestników konferencji do miejsca konferencji i zakwaterowania.
 3. Organizator konferencji zastrzega sobie prawo odwołania konferencji w planowanym terminie.
 4. Organizator konferencji zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca konferencji. W takim przypadku Organizator konferencji poinformuje Uczestników konferencji niezwłocznie o innym miejscu konferencji.
 5. Organizator konferencji zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu konferencji. Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie www.forumpromocjiturystycznej.pl
 6. Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej Organizatora www.forumpromocjiturystycznej.pl.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszenia udziału w Konferencji zebrane przez Organizatora przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora i mogą być przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, w związku z realizacją usług w ramach Forum Promocji Turystycznej zgodnie z polityką prywatności (https://www.forumpromocjiturystycznej.pl/polityka-prywatnosci/).
 4. Uczestnik Konferencji ma prawo do wglądu, poprawiania i żądania usunięcia swoich danych osobowych, może też w każdym czasie wycofać zgodę na ich przetwarzanie.
 5. Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia z powodu braku miejsc.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany prelegentów oraz/lub programu konferencji.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych kontaktowych podanych podczas rejestracji na Spotkaniu celem powiadamiania uczestników Spotkania o zmianach programu Konferencji, regulaminu oraz w celach informacyjnych i promocyjnych.
 8. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Organizatora za pośrednictwem Systemu mogą być składane w formie elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Organizatora: redakcja@waszaturystyka.pl. Aby ułatwić proces rozpatrywania ew. reklamacji, Organizator prosi o zawarcie w zgłoszeniu reklamacyjnym: danych identyfikujących Uczestnika, oznaczenia Umowy, której dotyczy reklamacja, przyczyny reklamacji, daty zdarzenia reklamacyjnego, opis zdarzenia oraz oczekiwanego przez Uczestnika sposobu rozpatrzenia reklamacji. Organizator ustosunkuje się w terminie 30 dni do złożonej reklamacji i drogą elektroniczną powiadomi Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji i dalszych działaniach. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem: redakcja@waszaturystyka.pl.
 9. Uczestnik ma prawo w ciągu 14 dni odstąpić od zawartej z Organizatorem umowy, pod warunkiem, że nie nastąpiła jeszcze realizacja usługi. Aby odstąpić od umowy, należy wysłać skontaktować się z Organizatorem drogą elektroniczną: redakcja@waszaturystyka.pl.
 10. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie szkody na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
 11. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik narusza zapisy Regulaminu Konferencji, Organizator uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Konferencji i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Konferencji lub terenu obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.
 12. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 13. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane w drodze porozumienia, a w wypadku braku przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.