Regulamin Konkursu „Kadry z Polski… i nie tylko”

 

1. Organizatorem konkursu jest redakcja portalu WaszaTurystyka.pl

2. Do udziału w Konkursie można zgłaszać filmy zrealizowane w dowolnej technice jako pliki multimedialne w for-matach: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (H.264, H.265), WMV, AVI, MOV o maksymalnej rozdzielczości 1920 x 1080. Film należy dostarczyć poprzez podanie adresu internetowego strony, na której bezpłatnie został udostępniony plik do pobrania (np. korzystając z serwisów Dropbox, Google Drive, OneDrive, WeTransfer, Vimeo itp.).

3. Link do pobrania filmu w pełnej rozdzielczości należy przesłać za pośrednictwem formularza zgłoszenia dostępnego na stronie www.forumpromocjiturystycznej.pl

4. Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne, organizacje, urzędy, samorządy, kluby, stowarzyszenia itp.

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, członkowie jury konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny.

6. Uczestnik może zgłosić dowolna liczbę filmów.

7. Uczestnik Konkursu, z chwilą dokonania prawidłowego zgłoszenia projektu filmu do Konkursu udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z projektu filmu, bez prawa do jej wypowiedzenia, na następujących polach eksploatacji, a zwłaszcza:

 • rozpowszechniania w internecie i innych środkach przekazu, w tym środkach przekazu masowego,
 • publicznego wykonywania, wyświetlania, odtwarzania, wydawania, nadawania lub reemitowania, udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym również na eventach, spotkaniach pokazach itp.
 • zapisywania na wszelkich znanych nośnikach w tym techniką cyfrową.

8. Kwalifikacją konkursową objęte są wyłącznie filmy zgłoszone w terminie i na zasadach określonych przez niniejszy regulamin.

9. Przy ocenie filmu będą brane następujące kryteria:

 • spełnienie warunków formalnych,
 • zgodność pracy z tematem,
 • oryginalność,
 • wartość merytoryczna,
 • wartość artystyczna,

10. Filmy można zgłaszać do 6 października 2020 r.

11. Organizator nie uzyskuje korzyści finansowych z tytułu projekcji filmów konkursowych.

12. Filmy zakwalifikowane do Konkursu głównego oceniane będą przez powołane przez Organizatora profesjonalne Jury w następujących kategoriach:

Mój region najpiękniejszy

 • Długość filmu 180 – 300 sekund
  Film ma promować turystyczne walory regionu, miejscowości
 • Technika – dowolna
 • Format pliku: mp4, avi
 • Jakość: minimum 800×600, preferowana rozdzielczość HD

Smaczek regionu

 • Długość filmu 60 – 180 sekund
 • Film ma promować miejsca, obiekty, szlaki turystyczne, produkt turystyczny itp
 • Technika – dowolna Format pliku: mp4, avi
  Jakość: minimum 800×600, preferowana rozdzielczość HD

Świat jest piękny

 • Długość filmu do 300 sekund
 • Film ma promować turystyczne walory regionu, miejscowości poza Polską
 • Technika – dowolna
 • Format pliku: mp4, avi
 • Jakość:
 • minimum 800×600, preferowana rozdzielczość HD

13. Oficjalne odczytanie werdyktu i wręczenie nagród odbędzie się 22 października 2020 roku podczas VIII Forum Promocji Turystycznej w Kamienicy Artystycznej w Warszawie.

Prawa autorskie

14. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do Konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku niespełnienia tego warunku autor musi załączyć do zgłoszenia pisemne oświadczenie precyzujące sytuację prawną filmu.

15. Zgłaszając film do udziału w Konkursie, autor wyraża jednocześnie zgodę na jego publiczną bezpłatną prezentację w ramach projekcji konkursowych, emisję i reemisję całości lub fragmentów w stacjach telewizyjnych, w Internecie oraz na imprezach partnerskich i pokazach specjalnych w ramach promocji Konkursu, a także do umieszczenia filmu (w przypadku otrzymania nagrody) w wydawnictwie multimedialnym dokumentującym i promującym Konkurs.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do kopiowania filmów konkursowych, dlatego nadsyłane filmy nie mogą być zabezpieczone przed przegrywaniem.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych materiałów w celach promocji Konkursu. Autor wyraża zgodę na publikację informacji o filmie w Internecie, oficjalnych drukach oraz wykorzystanie jego fragmentów do wykonania materiałów audiowizualnych promujących Konkurs.

18. Organizator działa w dobrej wierze i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zatajenia jakichkolwiek informacji dotyczących sytuacji prawnej filmu zgłaszanego do udziału w Konkursie. W takim przypadku wszelkie konsekwencje i koszty obsługi prawnej wynikającej z ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób trzecich przechodzą wyłącznie na autora.

19. Zgłoszenie filmu do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem autora, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do tych filmów i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.

20. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z otrzymanych materiałów autor pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

21. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.